Unitatea Militară 02549 din Alba Iulia angajează expert gradul III, prin concurs. Condiții de participare

ANUNŢ privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuţie de personal civil contractual de expert gradul III din cadrul Secției Evaluare Candidați a Unității Militare 02539 Alba Iulia.

Postul pentru care se organizează concurs este expert gradul III, în cadrul secției evaluare candidați al U.M. 02539 Alba Iulia.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2/HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)curriculum vitae, model comun european;

j)dovada faptului că dreptul de liberă practică nu este suspendat, conform art.18 din Legea 213/2004 (captură ecran după Registrul Psihologilor din România sau declarație pe proprie răspundere);

k)acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admis” la concurs.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 06.04.2023 , ora 16.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr. 25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba, persoană de contact lt.col. DAN ADRIAN-MIRCEA, secretar al Comisiei de concurs, telefon 0258 834009, int. 0226.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

a)condițiile de studii stabilite de prevederile statului de organizare: studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specialitatea psihologie sau studii superioare absolvite cu diplomă de licență ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în specialitatea psihologie;

b)cerințe necesare: atestat de liberă practică în specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securității naționale”, treapta de specializare practicant (dreptul de liberă practică să nu fie suspendat în condițiile art. 18 din Legea 213/2004) sau dovada înregistrării la Colegiul Psihologilor din România a solicitării de obținere a atestatului de liberă practică în specialitatea „psihologie aplicată în domeniul securității naționale”.

c)nivelul de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis” – Nivel acces = SECRET DE SERVICIU;

d)vechimea în muncă în specialitatea studiilor necesară pentru ocuparea postului: 6 luni vechime în muncă în specialitatea studiilor;

e)nivelul de cunoaştere a limbilor străine: nu necesită.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se va afişa în data de: 07.04.2023, ora 14.00.

Depunerea contestațiilor la selecția dosarelor: 10.04 2023 până la orele 16.00.

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la selecția dosarelor: 11.04.2023, ora 14.00.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

1. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr.25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 18.04.2023, ora 10.00;

Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 19.04.2023, ora 12.00;

Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 20.04 2023 până la orele 16.00

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la proba scrisă: 21.04.2023, ora 14.00.

2. Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției nr.25, localitatea Alba Iulia, judeţul Alba în data de 24.04.2023, ora 10.00.

Afişarea rezultatelor la interviu: 24.04.2023, ora 16.00;

Depunerea contestațiilor la interviu: 26.04 2023 până la orele 16.00

Afișarea rezultatelor la eventualele contestații la interviu: 27.04.2023, ora 16.00.

3. Afișarea rezultatelor finale : 28.04.2023, ora 12.00.

Tematica de concurs:

Ø Evaluarea psihoaptitudinală în selecția pentru intrarea în sistemul militar

o Organizarea și desfășurarea procesului evaluării psihologice

o Construirea, administrarea și valorificarea instrumentelor, metodelor și tehnicilor în evaluarea psihologică

o Investigarea și evaluarea motivației

o Evaluarea persoanelor cu risc de inadaptare datorat tulburărilor de personalitate

Ø Aspecte legislative privind exercitarea profesiei de psiholog

Ø Aspecte etice și deontologice privind exercitarea funcției de psiholog

Bibliografia de concurs:

Ø Zoltan Bogathy (coordonator) – Manual de psihologia muncii și organizațională (Editura Polirom, București, 2004; cap. V: Tehnici și metode în examinările psihologice, pag. 95-111)

Ø Zoltan Bogathy (coordonator) – Manual de tehnici și metode în psihologia muncii și organizațională (Editura Polirom, București, 2007; pag. 108-121)

Ø Ticu Constantin – Evaluarea psihologică a personalului (Editura Polirom, București, 2004; pag. 47-52, 99-109, 113-154)

Ø Andrei Cosmovici – Psihologie generală (Editura Polirom, Iași, 1996; cap. XVI: Motivația, pag. 198-218)

Ø Ion Dafinoiu – Personalitatea. Metode alternative de abordare. Observația și interviul (Editura Polirom, 2002; pag. 31-40, 101-117, 160-162)

Ø DSM-IV-TR, Manual de diagnostic și statistică a tulburărilor mentale (Asociația psihiatrilor liberi din România, București, 2003; Tulburările de personalitate, pag. 685-729)

Ø Legea nr. 213/2004 (cu modificările și completările ulterioare) privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România (Monitorul Oficial nr. 492 din 01 iunie 2004/www.copsi.ro)

Ø Hotărârea de guvern nr. 788 din 2005, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 (cu modificările și completările ulterioare) (Monitorul Oficial nr. 721 din 09 august 2005/www.copsi.ro)

Ø Codul deontologic și Codul de procedură disciplinară al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (www.copsi.ro)

Ø Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.110 din 07.06.2021, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind asistența psihologică în Armata României (Monitorul Oficial nr. 605 din 17 iunie 2021)

Ø Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.217 din 22.11.2019, pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a instrucțiunilor privind organizarea funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia militară, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial nr. 987 din 9 decembrie 2019; articolele privind selecția candidaților pentru formarea inițială a personalului militar în activitate).

Rezultatul final al concursului nu se contestă.

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile