Spitalul Orășenesc Câmpeni angajează manager, prin concurs. Condiții de participare

ANUNȚ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER PERSOANĂ FIZICĂ LA SPITALUL ORĂȘENESC CÂMPENI

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată, cu modificarile și completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice, coroborat cu Dispoziția Primarului orașului Câmpeni nr. 137/24.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoană fizică la Spitalul Orășenesc Câmpeni, Consiliul de administrație al Spitalului Orășenesc Câmpeni organizează concurs pentru ocuparea funcției de MANAGER, persoană fizică, la SPITALUL ORĂȘENESC CÂMPENI.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Câmpeni, respectiv la adresa Strada Horea, nr. 63, oraș Câmpeni, județul Alba, în perioada 03.03.2023 – 21.04.2023.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie – se va desfășura în data de 05.04.2023;

2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management – se va desfășura în data de 18.04.2023, începând cu ora 10:00

Calendarul de desfășurare al concursului este următorul:

Vizitarea Spitalului Orășenesc Câmpeni de către candidații interesați – în perioada 15.03.2023 – 17.03.2023, în intervalul orar 10:00 – 12:00, sub îndrumarea Directorului medical al unității;

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidații interesați – 04.04.2023 ora 14:00;

Verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs – data de 05.04.2023, în intervalul orar 10:00 – 12:00;

Afișarea la sediul unității și publicarea pe site-ul spitalului (https://spitalulcampeni.ro) a rezultatului verificării dosarelor de înscriere la concurs – 05.04.2023 ora 14:00;

Termen limită pentru depunerea contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor de înscriere la concurs – 06.04.2023 ora 14:00;

Termen limită pentru soluționarea contestațiilor – 07.04.2023 ora 14:00;

Afișarea la sediul unității a rezultatelor contestațiilor și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (https://spitalulcampeni.ro) – 07.04.2023 ora 14:30;

Publicarea pe site-ul spitalului (https://spitalulcampeni.ro) a proiectelor de management depuse de candidații care au fost declarați admiși în urma finalizării probei de verificare a dosarelor de înscriere – 07.04.2023 ora 15:00;

Termen limită pentru transmiterea prin e-mail la adresa [email protected] a intenției de participare din partea persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management – 17.04.2023 ora 10:00 În același termen vor fi transmise și întrebările propuse pentru candidați, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (6)–(10) din Regulamntul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;

Termen limita pentru confirmarea listei de participare a reprezentanților mass-media și a persoanelor interesate la susținerea publică a proiectului de management – 17.04.2023 ora 10:00;

Data și ora de începere a etapei de evaluare constând în susținerea publică a proiectului de management – 18.04.2023 ora 10:00;

Afișarea la sediul unității a rezultatelor susținerii publice a proiectului de management și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (https://spitalulcampeni.ro) – 19.04.2023 ora 14:00;

Termen limită pentru depunerea eventualelor contestații – 20.04.2023 ora 14:00;

Data soluționării contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management – 21.04.2023;

Afișarea rezulatelor finale și concomitent publicarea lor pe site-ul spitalului (https://spitalulcampeni.ro): 21.04.2023 ora 15.

La concurs au acces persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) cunosc limba română, scris și vorbit;

b) sunt absolvenți cu diplomă a studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau stiințe economice;

c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

d) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Orășenesc Câmpeni – Str. Horea, nr. 63, oraș Câmpeni, jud. Alba – la Secretariat, cel târziu până la data de 04.04.2023 ora 14:00 , prezentându-se numărul de pagini din dosarul depus.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în principal, următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, in invatamant superior medical, economic-financiar sau juridic, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;

i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;

m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

La sediul Spitalului Orășenesc Câmpeni precum și pe site-ul acestuia, respectiv la adresa https://spitalulcampeni.ro, vor fi afișate:

1. Prezentul anunț de concurs;

2. Bibliografia de concurs – Anexa 1;

3. Temele – cadru pentru proiectul de management- Anexa 2;

4. Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică la Spitalul Orășenesc Câmpeni, aprobat prin Dispoziția primarului orașului Câmpeni nr. 137/24.02.2023;

Informații suplimentare se pot obține la: telefon 0258/771 717 – int 35 sau la sediul Spitalului Orășenesc Câmpeni – serviciul RUNOS – persoana de contact: Știop Angelica sau prin e-mail la adresa: [email protected]

Președinte al Consiliului de Administrație,

EC. TODEA GABRIELA DANA

ANEXA 1

Bibliografie

pentru concursul de ocupare a functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Campeni

Legislatie

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul I Sanatatea publica, Titlul II Programele nationale de sanatate, Titlul VII Spitalele, Titlul VIII Asigurarile sociale de sanatate, Titlul XVI Raspunderea civila a personalului medical sia furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice;

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului­cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, indrumarea metodologica si supravegherea stadiului implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial la entitatile publice

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului­cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 423/2022 privind aprobarea programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ministrului sanatatii nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul presedintelui CNAS nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2022 si 2023, cu modificarile si completarile ulterioare;Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;

Ordinul ministrului sanatatii nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor;

Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ministrului sanatafii nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competenta;

Ordinul MS nr. 1.384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 320/2007 privind aprobarea continutului Contractului de administrare a sectiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvemului Romaniei nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii si competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea gărzilor în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările si completările ulterioare;

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 974/2020 privind stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual şi a fişei de evaluare a personalului de execuţie şi de conducere;

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale

B. Management sanitar

1. “Managementul spitalului”, editura Public H. Press, 2006, București – disponibil online la adresa:

http://www.snspms.ro/UserFiles/File/ph_press/manual_pentru_cursul_de_management_spitalicesc_2006.pdf

ANEXA 2

TEME-CADRU

PENTRU PROIECTUL DE MANAGEMENT

I) Planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;

II) Siguranţa şi satisfacţia pacientului;

III) Managementul calităţii serviciilor medicale;

IV) Managementul resurselor umane;

V) Performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului;

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus şi dezvoltă un proiect de management care vizează spitalul într-un volum de maxim 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţierea la un rând, conform structurii de mai jos:

1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului;

2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări);

3. Identificarea problemelor critice;

4. Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute;

5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema/problemele prioritară identificată:

a) Scop ,

b) Obiective ,

c) Activităţi:

– definire,

– încadrare în timp – grafic Gantt,

– resurse necesare – umane, materiale, financiare,

– responsabilităţi.

d) Rezultate aşteptate,

e) Indicatori – evaluare, monitorizare,

f) Cunoaşterea legislaţiei relevante.

La solicitarea candidatilor, Spitalul Orasenesc Campeni va pune la dispozitia acestora, in termen de maxim 3 zile de la data solicitarii, copii ale bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, structura organizatorica aprobata si structura de personal a unitatii, aflate in vigoare la data solicitarii, precum si orice alte documente sau informatii necesare in vederea intocmirii proiectului de management, cu execeptia acelor informatii sau documente care nu pot face obiectul divulgarii in temeiul legii.

Informații suplimentare se pot obține la: telefon 0258/771 717 – int 35 sau la sediul Spitalului Orășenesc Câmpeni – serviciul RUNOS – persoana de contact: Știop Angelica sau prin e-mail la adresa: [email protected]

Președinte al Consiliului de Administrație

EC. TODEA GABRIELA DANA

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile