Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba angajează specialist resurse umane, prin concurs. Condiții de participare

ANUNŢ pentru organizarea concursului pe perioadă nedeterminată  în funcţia contractuală de execuţie vacantă de specialist resurse umane în cadrul biroului RUPRA, SGA Alba, Administrația Bazinală de Apă Mureș cod F-RU-82.

Administraţia Bazinală de Apă Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, str. Koteles Samuel, nr. 33, jud. Mureș, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organizează concurs pentru ocuparea prin concurs a unei funcţiei contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată:

SPECIALIST RESURSE UMANE

în cadrul biroului RURPA, SGA Alba din cadrul Administrației Bazinale de Apă Mureș

Activitatea profesională a specialistului resurse umane se va desfășura în cadrul ABA Mureș la sediul SGA Alba , strada Lalelelor, nr. 7A, Alba Iulia.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei contractuale de execuţie, precum şi calendarul desfășurării concursului sunt:

– studii superioare;

– curs de specialitate acreditat: Managementul resurselor umane;

– bune cunoştinţe de operare PC (Pachetul Office);

– capacitatea de a lucra cu termene stricte;

Concursul pentru ocuparea funcţiei de specialist RU în cadrul biroului RURPA al SGA Alba se va desfăşura la sediul SGA Alba , strada Lalelelor, nr. 7A, Alba Iulia, după următorul calendar:

– data si ora – 13.04.2023, ora 13,00 data limită de depunere la secretariatul SGA Alba a dosarelor de participare la concurs;

– data si ora – 19.04.2023, ora 13,00 selecţia dosarelor de concurs;

– data si ora – 20.04.2023, ora 15,00 termen de afişare rezultate la selecţia dosarelor de concurs;

– data si ora – 21.04.2023, ora 15,00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs;

– data si ora – 24.04.2023, ora 15,00 termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la selecţia dosarelor de concurs;

– data şi ora – 03.05.2023, ora 10,00 desfășurare probă scrisă;

– data si ora – 03.05.2023, ora 15,00 termen de afișare rezultate proba scrisă;

– data si ora – 04.05.2023, ora 15,00 termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise;

– data si ora – 05.05.2023, ora 13,00 termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele probei scrise;

– data si ora – 08.05.2023, ora 10,00 susţinerea interviului;

– data si ora – 08.05.2023, ora 15,00 termen de afişare a rezultatelor privind interviul;

– data si ora – 09.05.2023, ora 15,00 termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul interviului;

– data si ora – 10.05.2023, ora 15,00 termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele interviului;

– data si ora – 11.05.2023, ora 15,00 termen de afişare a rezultatelor finale.

Conform art.35 al Hotărârii de Guvern nr.1336 din 2022, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 30 de zile anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model european;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice a concursului.

Dosarele de concurs se depun la secretariatul SGA Alba sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. (Se va mentiona adresa de mail)

Nerespectarea prevederilor referitoare la transmiterea și înregistrarea dosarului de concurs, după caz, conduce la respingerea candidatului.

Pentru ocuparea unui post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform art. 14 din Hotărârea de Guvern nr.1336 din 2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Bibliografia și Tematica pentru ocuparea postului vacant de specialist resurse umane, în cadrul biroului RURPA

Legea 53/2003, Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare (următoarele capitole):

Contractul individual de muncă

Modificarea contractului individual de muncă

Încetarea contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă pe durată determinată

Contractul individual de muncă cu timp parţial

Salarizarea

Timpul de muncă și timpul de odihnă

Formarea profesională

Răspunderea disciplinară

HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si copletarile ulterioare: Art.1- 45 și Anexa nr. VII;

HG 250/1992 cu modificarile si copletarile ulterioare, privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitățile bugetare;

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificarile si copletarile ulterioare: Cap.II, IV, V, VI;

Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;

HG 905/2017 privind Registrul General de Evidenta al salariațiilor;

LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice:

Stagiul de cotizare

Pensii.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba din Alba Iulia, strada Lalelelor, nr. 7A, sau la numărul de telefon 0258/833356, persoana de contact: Hanca Georgeta – secretar comisie de concurs și comisie de soluționare a contestațiilor.

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

1 Comment
cele mai vechi
cele mai noi cele mai votate
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile
trackback

[…] Citește și: Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba angajează specialist resurse umane, prin concurs. Condiții … […]