Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba angajează medic specialist, prin concurs. Condiții de participare

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, in baza Ordinului M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfașurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante si temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist șef in unitățile publice cu paturi, organizează concurs pentru ocuparea:

– 1 (unu) post vacant de medic specialist, medicină de familie, cu normă intreagă, pe perioadă nedeterminată la Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat Stația Centrală Alba Iulia;

Concursul se desfăşoară la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba, str. Calea Moților, nr.83, astfel:

– 09.05.2023, ora 1000 probă scrisă;

– 12.05.2023, ora 1000 probă practică;

Condiţiile generale: La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 3 din Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unitatile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare publice fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef in unitățile sanitare publice cu paturi (Ordinul Ministerului Sănătății nr. 166/2023), de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) si (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţii de înscriere:

Pentru postul vacant/temporar vacant de medic medicina generala – Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat:

§ Diplomă de medic sau diplomă de licentă in medicină/diplomă de medic anterioară promoției anului 2005 ;

§ Concurs pentru ocuparea postului;

§ Atestat de studii complementare in ”Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca”.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) Formularul de înscriere la concurs menţionând postul pentru care se optează (conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

b) copia de pe diploma de licenţă si certificatul de medic specialist;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare,

pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun european.

l) atestat de studii complementare in ”Asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca”. (pentru posturile vacante/temporar vacante de medic de la Compartiment de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat);

m) copia carnetului de muncă, sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

Documentele prevazute la lit. d) si f) sunt valabile 3 luni si se depun la dosar in termen de valabilitate.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii.

În vederea participării la concurs, pentru postul vacant de medic specialist medicina de familie candidaţii depun dosarul de concurs până la data 28.04.2023 ora 1300.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei din Alba Iulia, str. Calea Moților, nr.83.

Concursul se desfăşoară în etape succesive după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de concurs, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi

specifice de participare la concurs, si stabilirea punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice pentru proba suplimentara de departajare (proba D) prevazuta in anexa nr. 3 la OMS 166/2023 se va realiza în data de 03.05.2023 ora 1000, şi se va afişa rezultatul acesteia, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs si al punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii profesionale si stiintifice pentru proba suplimentara de departajare (proba D) se depun în maxim una zi lucrătoare (24 de ore) de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de către comisia de concurs, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;

b) proba scrisă va avea loc în data de 09.05.2023, ora 1000.

La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi ,,admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor.

Rezultatul probei scrise va fi afişat la sediul institutiei, până la data de 09.05.2023, ora 1500 , cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”.

c) proba practică va avea loc în data de 12.05.2023, ora 1000. La aceasta probă vor

participa doar candidaţii declaraţi „admis” la proba scrisă.

În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă, respectiv 50 de puncte la proba practică.

În urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi admişi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 50 de puncte, în urma calculării mediei aritmetice.

Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”.

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă/proba practică candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie in scris, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise/probei practice, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, atât la proba scrisă cât şi la proba practica are obligația să răspundă în scris, candidatului în maximum 24 de ore de la inregistrarea contestației.

Pentru stabilirea clasificării finale a candidaţilor, în cazul candidaţilor cu punctaje egale, după desfăşurarea tuturor probelor de concurs, se declară admis candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă (B), iar dacă egalitatea se menţine candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi departajaţi pe baza punctajului obţinut la proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin, anunţat odată cu selecţia dosarelor de concurs.

Obţinerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.

DEPUNEREA DOSARULUI DE CONCURS se va face la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba, str. Calea Moților, nr. 83.

Data-limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs: 28.04.2023 ora ora 1300.

Persoană de contact: Popa Adriana Daniela – secretar al comisiei de concurs, tel: 0725808077.

CONCURSUL CONSTĂ ÎN 2 PROBE: proba scrisă la data de 09.05.2023, ora 1000 si proba practică la data de 12.05.2023, ora 1000.

Toate probele se desfăşoară la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba, str. Calea Moților, nr. 83.

TEMATICĂ

Pentru concursul/examenul de medic primar/specialist, specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE, cu atestat in medicină de urgență prespitalicească

I. PATOPOGIA ADULTULUI SI COPILULUI

1. Definiția și funcțiile M.F. – 1

2. Cabinetul și echipa de lucru a M.F. – 2

3. Activitatea preventiva in M.F. – 1

4. Probleme medicale ale omului sănătos – 1

5. Etapele de dezvoltare ale ființei umane – 1

6. Nevoile medicale ale diferitelor etape de dezvoltare – 1

7. Promovarea sănătății în M.F. – 1

8. Diagnosticul stării de sănătate – 1

9. Trecerea de la starea de sănătate la starea de boala – 1

10. Particularitățile consultației în M.F. – 1

11. Particularitățile diagnosticulu în MF – 1

12. Particularitațile tratamentului în M.F. – 1

13. Supravegherea tratamentului în M.F. – 1

14. Dificultățile de diagnostic în M.F. – 1

15. Sinteza, diagnostica si terapeutica în M.F. – 1

16. Asistența medicală la domiciliu – 1

17. Sănătatea și patologia familiei – 3

18. Ciclurile vieții de familie – 3

19. Relațiile medicului de familie cu asigurările medicale – 2

20. Relațiile M.F. cu pacienții săi – 1

21. Drepturile pacienților și obligațiile M.F. – 1

22. Posibilitățile și limitele M.F. – 1

23. Managementul cabinetului de M.F. – 1

24. Planificarea familială și metode contraceptive – 4

25. Evaluarea stării de sănătate a unei colectivități – 1

26. Atitudinea M.F. în fața unor simptome comune (asthenia, amețeala, adenopatia, dispneea, durerea toracică, palpitațiile, durerile abdominale, tremurăturile, hemoragiile genitale) – 5

27. Afecțiunile respiratorii la adult și copil ( infecțiile acute ale căilor aeriene superioare la copil, traheobronșita, bronhopatia cronică obstructivă, pneumoniile, astmul bronșic, cancerul bronhopulmonar, tuberculoza pulmonară) – 4, 6,7,8

28. Afecțiunile cardiovasculare la adult și copil ( cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arteriala, cardiopatia ischemica, tulburările de ritm cardiac, endocarditele, insuficiența cardiacă, tromboflebitele) – 4,6,7,8

29. Afecțiuni digestive la dult și copil ( gastritele acute și cronice, ulcerul gastro-duodenal, esofagita de reflux, cancerul gastric, hepatitele acute si cronice, cirozele, colecistitele acute si cronice, litiaza biliară) – 4,6,7,8,9

30. Afecțiunile renale la adult și copil (infecțiile căilor urinare, glomerulonefritele acute și cronice, sindromul nefrotic, litiaza renală, insuficiența renală acuăa și cronică – 4,6,8,9

31. Afecțiunile reumatice la adult și copil (artrozele, lumbago, lombosciatica, reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoidă, spondilitele, lupusul eritematos sistemic) – 4,6,8,9

32. Afecțiunile metabolice la adult și copil ( diabetul zaharat, obezitatea, dislipidemiile, hiperuricemiile și guta) – 4,6,8

33. Afecțiunile hematologice la adult și copil (sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feriprivă, leucemia limfoblastică, leucemia mieloidă, cuagolopatiile) – 4,6

34. Afecțiunile endocrine la adult și copil ( hipertiroida, hipotiroida, sindromul Cushing, spasmofilia si tetania) – 4

35. Afecțiunile neurologice la adult și copil ( cefaleea, nevralgia de trigemen, ateroscleroza cerebrală, accidentele vasculare cerebrale, atacul ischemic tranzitor, meningitele, epilepsia, polinevritele, boala Parkinson) – 4,6

36. Afecțiunile psihice la adult și copil (deficiența mentală, tulburarile de personalitate si psihopatiile, depresia, nevrozele, alcoolismul, sindroamele psihice de involuție) – 4,6

37. Afecțiunile dermatologice la adult si copil ( dermatitele alergice, ulcerul cronic la gamba, micozele, parazitozele cutanate si dermatitele infecțioase) – 4

38. Afecțiuni ORL la adult și copil (anginele, otitele, mastoiditele, rinitele, sinuzitele) – 4,5

39. Afecțiuni oftalmice (ochiul roșu, glaucomul, cataracta, traumatismele ochiului) – 4,5

40. Afecțiuni ginecologice și obstetricale (tulburările menstruale, menopauza, infertilitatea, cancerul de sân, cancerul uterin, sarcina normală, sarcina cu risc, complicațiile sarcinii și ale nașterii, sarcina extrauterină) – 4,6

41. Puericultura (ingrijirea noului născut, prematuritatea, alimentația naturala si artificiala, dezvoltarea psihica si somatica a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinarile la copil) – 8

42. Boli infectioase la adult și copil ( rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsive, hepatitele virale, toxiinfecțiile alimentare, boala diareica acută, bolile infecțioase cu transmitere sexuală) – 4.

II. RESUSCITAREA CARDIO – RESPIRATORIE LA ADULT SI COPIL (BLS SI ALS)

III. LEGISLATIE

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii ,,Titlul IV- Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat,,;

2. OMS nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;

3. OMS nr. 1092/2006 privind stabilirea competentelor si atributiilor echipajelor publice de interventie de diferite niveluri, in faza prespitaliceasca;

4. OMS nr. 2011/2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta medicala prespitaliceasca;

5. OMS nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV,, Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat,, din Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii;

BIBLIOGRAFIE Medicina de Familie

1. Bazele medicinei de familie, vol. I, A. Restian, Ed. Medicală, Buc., 2001

2. Ghid practic de medicina familiei, A. Restian, M. Mateescu, Ed. Universitară C. Davila, Buc., 1998

3. Medicina familiei, A. Jompan, Ed. Helicon, Timișoara, 1998

4. Diagnostic și tratament in practica medicală, L. Tieney, S.J. McPhee, M.A. Papadakis, Ed. Stiintelor Medicale, Buc. 2001

5. Bazele medicinei de familie, vol. II, A. Restian, Ed. Medicală, Buc. 2002

6. Bazele medicinei de familie, vol. III, A. Restian, Ed. Medicală, Buc. 2002

7. Ghid de practică medicală, vol. I, Ed. Infomedica, Buc., 1999

8. Esențialul în pediatrie, E. Ciofu, C Ciofu, Ed. Amaltea, Buc., 2000

9. Ghid de resuscitare 2021 ERC (European Resuscitation Concil)

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Operaţiunea Data/termen

Depunere dosare 28.04.2023 până la ora 13:00

Selectarea dosarelor de către comisie si stabilirea

punctajului rezultat din analiza si evaluarea activitatii

profesionale si stiintifice conform anexei 3 (proba D) 03.05.2023 ora 9:00

Afişare rezultate selecție dosare/ punctajului proba D 03.05.2023 ora 12:00

Depunere contestaţii rezultate selecție dosare/

punctajului proba D 04.05.2023 până la ora 12:00

Verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru participare la

concurs in urma contestatiei 05.05.2023 ora 9:00

Comunicarea rezultatelor la contestaţii privind selecția

dosarelor/ punctajului proba D 05.05.2023, pana la ora 12:00

Proba scrisă 09.05.2023 ora 10:00

Afişare rezultate proba scrisă 09.05.2023 ora 15:00

Depunere contestaţii rezultate proba scrisă 10.05.2023 până la ora 15:00

Verificarea/soluţionarea contestațiilor probei scrise 11.05.2023 ora 9:00

Afișarea rezultatelor la contestaţii pentru proba scrisa 11.05.2023 pana la ora 15:00

Proba practică 12.05.2023 ora 10:00

Afişare rezultate la proba practică 12.05.2023 ora 15:00

Depunere contestaţii ref. rezultate proba practică 15.05.2023 până la ora 15:00

Verificarea/soluţionarea contestațiilor probei practice 16.05.2023 ora 9:00

Afișarea rezultatelor la contestaţii 16.05.2023 pana la ora 15:00

Afişare rezultate finale 17.05.2023 ora 12:00

SECRETAR COMISIE,

Referent POPA ADRIANA DANIELA

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile