Scrisoare deschisă, adresată primarul Gabriel Pleșa. Cetățenii din zona străzilor Gheorghe Doja și Mărășești deplâng modificările aduse circulației rutiere

„Jur să respect Constituţia și legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Alba Iulia” (art. 150, alin. 1 din Codul administrativ, aprobat prin O. U. G. nr. 57/2019).

Stimate domnule primar, acesta este jurământul pe care l-aţi depus după validarea mandatului dumneavoastră, jurământ în urma căruia vă exercitaţi mandatul şi în baza căruia ar trebui să o faceţi în litera Constituţiei şi a legilor.

La fel ca şi dumneavoastră şi consilierii locali au depus acelaşi jurământ în temeiul art. 117, alin. 1 din Codul administrativ.

Vă reamintim şi facem cunoscut şi opiniei publice că, la fel, toţi funcţionarii publici trebuie să-şi exercite atribuţiunile şi să-şi îndeplinească toate obligaţiile, funcţiilor deţinute, în litera Constituţiei şi a legilor ţării, tot în baza jurământului depus potrivit art. 529, alin. 4 din Codul administrativ, jurământ cu următorul conţinut”Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.

De asemenea şi poliţiştii din structurile M. A. I., potrivit prevederilor art. 23, alin. 2 din Legea nr. 360/2002, trebuie să-şi îndeplinească atribuţiunile în litera şi spiritul Constituţiei şi a legilor, la fel ca toţi cei enumeraţi mai sus “Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să-mi îndeplinesc cu răspundere şi bună credinţă îndatoririle ce-mi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

Şi poliţiştii locali sunt supuşi, în îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu, respectării aceloraşi obligaţii, în baza jurământului depus.

Am început prezenta scrisoare deschisă cu referire la obligaţiile tuturor celor care sunt chemaţi să-şi îndeplinească atribuţiunile de serviciu pentru binele cetăţenesc, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, pentru a înţelege că orice acţiune sau inacţiune a unei persoane, aflată în serviciu public, trebuie privită, analizată şi apreciată în litera şi spiritul jurământului depus, şi totodată, trebuie luat atitudine împotriva oricărui derapaj, al oricui şi a tuturor, de la litera şi spiritul legii, atitudinea civică debutând cu semnalarea faptelor care contravin interesului public şi legii (pentru situaţia în care poate fi doar o scăpare).

Pentru situaţia în care, persoanele vizate, continuă, cu rea credinţă, acţiunile care aduc atingere intereselor publice, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale oamenilor considerăm că se impune chiar şi sesizarea organelor de cercetare penală, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu (art. 297 Cod penal), şi/sau neglijenţă în serviciu (art. 298 Cod penal), de la caz la caz.

Având în vedere că am uzat, până în prezent, de atenţionarea dumneavoastră repetată, aceasta este o ultimă încercare înainte de a ne adresa instanţei şi organelor de cercetare penală.

Nemulţumirile noastre, revolta noastră şi acţiunile noastre îşi au cauza în schimbările intempestive şi inexplicabile raţional privind dirijarea traficului rutier pe strada Gheorghe Doja din municipiul Alba Iulia, schimbări făcute cu încălcarea şi/sau ignorarea legii, aducând atingere intereselor noastre legitime şi încălcând drepturi şi libertăţi fundamentate a unora din cetăţenii care domiciliază pe respectiva stradă şi a celor care au proprietăţi pe strada respectivă.

Mai mult, neexistând o hotărâre de consiliu local, hotărâre cunoscută nouă, privind măsurile aprobate, de către unica autoritate decizională locală, şi care au generat situaţia de trafic actuală, am fost puşi, probabil deliberat (prin ignorarea obligaţiei transparenţei publice) în situaţia de a nu ne putea adresa instanţei de contencios administrativ pentru suspendarea hotărârii în cauză şi totodată pentru anularea sa (dacă exista sau există). Astfel, lucrările care s-au executat şi se execută în zonă încalcă şi prevederile art. 31 din Constituţie.

Am constatat cu surprindere că s-a trecut la acţiuni concrete, respectiv la lucrări publice, care sunt suportate din bugetul municipiului Alba Iulia şi care sunt făcute pentru „reorganizarea” traficului rutier care afectează zona străzii Gheorghe Doja. Vrem să ni se comunice public şi concret dacă lucrările respective se execută în baza unei documentaţii tehnico – economice aprobată potrivit legii.

Constatăm că dirijarea şi montarea indicatoarelor rutiere este într-o continuă schimbare, ce a fost ieri nu este şi azi, şi ceea ce este azi nu va mai fi mâine, ceea ce este valabil dimineaţa nu mai este valabil după prânz, neştiind la ce să ne mai aşteptăm, având senzaţia că suportăm consecinţele unui joc de alba – neagra, neştiind nici măcar în ce situaţie ne vom găsi când vom publica prezenta scrisoare, de aceea ne referim la o varietate de situaţii care s-au derulat deja şi se derulează zglobiu în continuare.

Articolul 44 din Constituţia României garantează şi ocroteşte proprietatea privată, proprietatea cuprinzând cele trei atribute: posesia, folosinţa şi dispoziţia.

Dreptul de proprietate este un drept real, absolut, exclusiv şi perpetuu.

Chiar dacă străzile localităţii fac parte din domeniul public al acestuia (cuprinse în Cartea albă a localităţii), nu din domeniul privat, văzând întreaga legislaţie, în spiritul ei, nu putem face abstracţie de faptul că U A T Alba Iulia este şi vecină cu proprietarii şi locuitorii străzilor afectate (adică cu noi, în ceea ce priveşte vecinătăţile), motiv pentru care U A T Alba Iulia nu poate abuza de dreptul său de proprietate aducându-ne prejudicii de nici un fel, vecini fiind, şi îngrădindu-ne, în nici un mod, exercitarea dreptului de proprietate de către noi.

Când am cumpărat şi/sau am ales să ne stabilim la actualele adrese, am avut în vedere următoarele criterii principale: o stradă aflată în apropierea punctelor de interes pentru familiile noastre, o stradă liniştită,  o stradă cu trafic uşor şi trafic redus, o stradă cât mai puţin poluată, o stradă care să fie cuprinsă în PUG cu asemenea caracteristici.

În situaţia în care zona aleasă nu îndeplinea aceste criterii minimale căutate şi/sau dorite de noi nu am fi investit nici un ban pentru a ne stabili în zona respectivă, adică considerăm că suntem victimele unor abuzuri prin faptul că brusc, „peste noapte” am observat că cineva a decis, contrar legii, să ne schimbe condiţiile de viaţă alese de noi, constatând că afectiv am fost înşelaţi.

Potrivit prevederilor art. 53 din Constituţie

„(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.”

Până în prezent nu ni s-a putut comunica care au fost motivele concrete, cuprinse în art. 53 din Constituţie, pentru care s-au luat măsurile care aduc atingere drepturilor şi libertăţilor noastre, îngrădindu-ne efectiv folosirea netulburată a proprietăţilor şi afectându-nu sănătatea şi liniştea vieţii de zi cu zi.

Potrivit O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, art. 9 şi 10, strada Gheorghe Doja, din municipiul Alba Iulia este o „stradă secundară de categoria a IV – de folosinţă locală, care asigură accesul la locuinţe şi pentru servicii curente sau ocazionale, în zonele cu trafic foarte redus.”

Potrivit articolul 24 din aceiaşi ordonanţă „La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile funcţionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia.”, ceea ce constatăm că nu s-a făcut.

De asemenea, potrivit art. 36 din ordonanţă, înainte de a porni o acţiune de tulburare a vieţii, chiar şi a unei singure familii, darămite a unei mulţimi de familii se impunea să procedaţi la efectuarea studiilor de impact asupra protecţiei mediului, iar, potrivit jurământului depus, şi a studiilor de impact social, ceea ce constatăm că nu prezintă nici un interes pentru dumneavoastră.

Măsurile de protecţie a mediului nu sunt ceva general şi abstract, aflat la modă în bălăcăreala promisiunilor electorale, în care gândul nu ne duce nicăieri concret.

Interesul principal, cu privire la protecţia mediului trebuie acordat beneficiarilor, adică OAMENILOR şi sănătăţii lor, a aerul pe care îl respiră, nu a le „dirija”  gazele eşapate în curţi, în casă şi în final în plămâni, fiindu-ne încălcat dreptul la un mediu sănătos, drept cuprins în art. 34 din Constituţie.

Studiile trebuie să cuprindă volumul de trafic mediu zilnic şi anual actual, precum şi cel care se estimează că va exista ulterior introducerii unor schimbări de dirijare a traficului, schimbări care este posibil, în lipsa unei documentaţii tehnice, efectuate după studiile de impact, să afecteze grav şi platforma drumului.

Trebuie să înţelegeţi şi să conştientizaţi că există diferenţe majore între conducerea democratică şi cea dictatorială, adică după bunul plac, după ureche, cu încălcarea şi/sau ignorarea legilor, în special pe bani publici, ori dumneavoastră aţi fost ales democratic, aşa că trebuie să fiţi un promotor permanent, hotărât şi intransigent al conducerii democratice, eventuala necunoaşterii legilor nu poate justifica nici un prejudiciu creat cetăţenilor şi U. A. T.

Montarea de indicatoare rutiere de oprire interzisă pe strada Gheorghe Doja  reprezintă o măsură abuzivă care ne încalcă dreptul garantat de art. 44 din Constituţie, respectiv dreptul de folosinţă, în ceea ce priveşte proprietăţile şi locuinţele noastre.

De asemenea s-a creat o gravă vătămare a vieţii persoanelor cu handicap şi a vârstnicilor care trebuie să ajungă până la locuinţă cu un mijloc de transport, dacă nu cumva organizaţi un serviciu non-stop de transport cu ricşe pentru aceştia, în caz contrar încălcându-se art. 50 din Constituţie şi art. 24 din O. U. G nr. 43/1997.

Mai precizăm că montarea indicatoarelor de oprire interzisă se poate face doar cu respectarea prevederilor art. 4, alin. 1 din Regulamentul de aplicare a O. U. G. nr. 195/2002.

Un alt aspect real rutier, cunoscut şi de un copil, ignorat însă de către cei care au dispus montarea de indicatoare de oprire interzisă pe strada Gheorghe Doja, este acela că şi cei care au curţi în care îşi pot parca autovehiculele, pentru a intra în curţi trebuie să OPREASCĂ, să deschidă poarta şi să aştepte momentul potrivit pentru a face manevra de a intra în curţi.

Dacă traficul va fi dirijat în sens unic, atunci se va circula pe două benzi şi posibilitatea ivirii unui moment în care să poţi vira, prin folosirea ambelor benzi (strada fiind îngustă, fiind necesară intrarea şi pe cealaltă bandă), va necesita timp de aşteptare ca pentru un câştig la loto.

Dacă este să ne imaginăm ieşirea din curţi cu un autovehicul, în condiţiile circulaţiei în sens unic, ne gândim şi sperăm să apară un moment propice, punându-ne problema cine va închide poarta sau că va fi nevoie să ne oprim în primul loc de parcare găsit, să lăsăm maşina (chiar şi cu copilul pe care vom pleca să-l ducem la creşă şi /sau grădiniţă) şi să ne întoarcem pe jos să închidem poarta – noroc că Caragiale nu avea asemenea subiecte de satirizat.

La mijlocul străzii Gheorghe Doja, în direcţia de mers, spre calea ferată, este montat indicatorul rutier drum închis. Cum îşi poate imagina cineva că se poate întoarce un autovehicul în zona respectiva respectând şi indicatorul de oprire interzisă. Ca tacâmul absurdului să fie complet nu ne-ar mira să apară şi indicatorul întoarcerea interzisă.

Dacă măsurile haotice dispuse nu ar fi revoltătore, ar fi deosebit de hazlie „competenţa” autorităţilor locale implicate în această parodie de reorganizare a traficului rutier.

Toate aceste schimbări, bâjbâieli şi măsuri contradictorii nu fac decât să crească numărul situaţiilor şi împrejurărilor periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei, motiv pentru care, în temeiul art. 96, alin. 1 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002,  ne îndeplinim obligaţia legală şi imperativă de a sesiza, pe această cale, şi Serviciul de poliţie rutieră al I. P. J. Alba, pentru a se implica operativ, profesional şi ferm, pentru că orice clipă de haos şi contradicţii în dirijarea circulaţiei poate duce la o tragedie.

Ne vom abţine să vă dăm soluţii de fluidizare a traficului rutier pe strada Mărăşeşti, respectiv pentru intrarea în municipiu de pe şoseaua de centură, dacă, însă, veţi considera necesar şi oportun să preluaţi şi analizaţi şi soluţii gândite de noi, vă stăm la dispoziţie.

Este evident că traficul dinspre centură este foarte aglomerat, însă nu se va fluidiza prin încropirea unor simulacre neprofesionale de soluţii. Se impune găsirea şi aplicarea unor soluţii de fluidizare a traficului rutier reale, dinspre centură spre centrul municipiului, însă soluţia trebuie găsită de către SPECIALIŞTI, oameni care să aibă în vedere legislaţia, normativele şi interesele întregii comunităţi. Este trist că s-a ajuns în această situaţie, cauza fiind ori reaua credinţă, ori lipsa de interes, ori ignorarea existenţei specialiştilor, ori îngustimea unor minţi, aşa că măcar acum ar trebui ca SPECIALIŞTII autentici să găsească soluţiile viabile şi de durată.

Cu referire la drumul tehnologic situat în municipiul Alba Iulia, între străzile Mărăşeşti şi Gheorghe Doja, aflat în domeniul public al Statului Român, aflat în folosinţa, respectiv concesiunea Compania de Căi Ferate „CFR” S A, Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov, pe care aţi dirijat traficul rutier, ţopăind iresponsabil pe toate reglementările legale în materie, generând cu nepăsare şi o multitudine de riscuri, vă sugerăm să luaţi act de faptul că respectivul drum nu este cuprins în Anexa nr. 4 a Hotărârii de Guvern nr. 540/2000 prin care, drumuri de utilitate privată au fost deschise circulaţiei publice din judeţul Alba.

Un alt aspect deloc de neglijat este acela de a face o comparaţie de încălcare a legii şi de sancţionare a unei persoane potrivit prevederilor art. 2, alin. 25 din Legea nr. 61/1991, potrivit căruia „tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă” este contravenţie. Oare tulburarea liniştii publice, ziua şi noaptea, dintr-o zonă rezidenţială liniştită, prin producerea zgomotelor specifice autovehiculelor nu reprezintă tot o contravenţie măcar ?

Stimate domnule primar şi stimate autorităţi ale Municipiului Alba Iulia şi ale judeţului Alba, vă reiterăm unele din prevederile legale la care am făcut referire expres în prezenta scrisoare şi totodată vă invităm să luaţi act şi de prevederile legale pe care le enumerăm mai jos, prevederi la care nu am făcut referire expres în prezenta scrisoare publică, dar care trebuie cunoscute, avute în vedere şi respectate (măcar pe viitor) în ceea ce priveşte obiectul prezentei scrisori deschise:

– ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

Articolul 117, alin. 1.

Articolul 129, alin. 2, lit. c, alin. 4, lit. d şi alin. 6, lit. c.

Articolul 150, alin. 1.

– ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice:

Articolul 1, alin. 1, 2, 4 şi 5.

Articolul 5, alin. 6 şi 7.

– REGULAMENTUL de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice:

Articolul 3, alin. 1 şi 3.

Articolul 4, alin. 1.

Articolul 8, alin. 1 şi 2.

Articolul 96, alin. 1.

– ORDONANȚĂ nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor:

Articolul 1, alin. 1 şi 2.

Articolul 4, lit. a şi b.

Articolul 5, lit. a şi c.

Articolul 8.

Articolul 9.

Articolul 10.

Articolul 13, alin. 1 şi 2.

Articolul 25.

Articolul 34.

Articolul 36.

Articolul 40.

– HOTĂRÂRE nr. 540 din 22 iunie 2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.

– LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

– LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

…………….

(N.R. Scrisoarea deschisă este semnată de peste 75 de cetățeni din zona străzii Gheorghe Doja și urmează să fie depusă atât la Primărie cât și la sediul IPJ Alba, după cum ne-a comunicat unul dintre reprezentanții semnatarilor)

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile