Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia angajează secretar, prin concurs. Condiții de participare

Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly”, Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de execuție, vacante, de secretar IS – 0,5 normă.

A.) Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly”, cu sediul în Alba Iulia, str. Păcii, nr.4, organizează concurs, pentru ocuparea unui post contractual conform H.G. 1336/2022.

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: Secretar I (S), 0.5 normă, post vacant, pe perioadă nedeterminată

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: I (S)

4. Scopul principal al postului: Secretar

5. Numărul de posturi: 0,5 normă

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială,

precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la sediul instituției în localitatea Alba Iulia, str. Păcii, nr.4, tel. 0258/819869, persoana de contact: Director Pr. Prof. Drd. Farkas Ervin, email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor: 11.04.2023, ora 15, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-

a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: superioare cu diplomă de licență în științe economice sau drept

2. Cunoștințe de operare/programare pe calculator: Word, Excel, Revisal

3. Abilități, calități și aptitudini necesare: deține avizul cultului, cunoştinţe de limba maghiară constituie un avantaj

4. Cerințe specifice (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 15 ani

5. Vechime în domeniul postului constituie un avantaj.

D.) Bibliografie şi tematică:

1. Ordinul nr. 4183/2022 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare;

2. Ordinul nr. 3.563/2021pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016;

3. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare; 4. Ordin nr. 5.379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar;

5. H.G.1027/2014 si H.G 1336/2022 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor: 11.04.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 12.04.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 24.04.2023, ora 10:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 24.04.2023, ora 16:00, la sediul instituției;

– proba interviu în data de 26.04.2023, ora 10:00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 12.04.2023, ora 15:00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor finale: 26.04.2023, ora 15:00, la sediul instituției.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:

– se pot depune contestaţii până în data de: 25.04.2023, ora 13:00 la sediul instituţiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 25.04.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile