Direcția de Sănătate Publică Alba angajează medic primar, prin concurs. Condiții de participare

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ALBA – JUDEŢUL ALBA scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ordin MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarele posturi :

Un post (1/2 normă) medic primar medicina generala in cadrul Compartimentului Evaluare si promovarea sănătății din structura Direcției de Sănătate Publică Alba, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Durata timpului de lucru: 3,5 ore/zi, 17,5 ore/săptămână

În vederea înscrierii pentru concurs, candidatul va depune la Direcția de Sănătate Publică Alba un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmacişti şi, respectiv, adeverinţă de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimişti sau chimişti;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun european.

Condiţiile generale de participare prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Conditii specifice:

Diplomă de licență in medicină

Certificat de medic primar medicină generală

Vechime in grad specialist: 5 ani

Cerințe specifice:

(1) Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplineşte condiţiile pentru a fi angajată pe o funcţie contractuală şi autoritatea sau instituţia publică, prin reprezentantul său legal, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerinţe specifice:

a) persoana să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) persoana să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) persoana să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) persoana să îndeplinească condiţiile de studii necesare ocupării postului;

e) persoana să îndeplinească condiţiile de vechime, respectiv de experienţă necesare ocupării postului, după caz;

f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) contractul să nu conţină clauze de confidenţialitate sau, după caz, clauze de neconcurenţă.

(2) Prin excepţie de la condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) pot fi angajaţi şi cetăţeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceştia prin legislaţia specifică şi legislaţia muncii.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 04.04.2023 inclusiv, iar concursul se organizează în data de 24.04.2023, ora 10.00, la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, b-dul Revolutiei 1989, nr.23, Alba Iulia, și va consta in următoarele etape:

1. selecția dosarului de înscriere (proba A) și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută in anexa nr.3 la ordin;

2. proba scrisă (proba B);

3. proba clinică/practică (proba C)

Calendarul desfășurării concursului/examenului

  • 04 aprilie 2023, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 24 aprilie 2023, ora 10.00: proba scrisă;
  • 26 aprilie 2023: proba practică.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afișare la sediul DSP ALBA, și pe pagina de internet a instituției , conform calendarului de concurs.

Formularul de inscriere, tematica și bibliografia atașate la prezentul anunț, pot fi descărcate de pe site-ul www.dspalba.ro .

Anuntul se va publica in data de 21.03.2023.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0258835244 – Birou RUNOS.

BIBLIOGRAFIE :

LEGE Nr. 46/2003 Legea drepturilor pacientului

LEGE Nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România

LEGE Nr. 202/2002 *** Republicată privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

LEGE Nr. 272/2004 *** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

HOTĂRÂRE Nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului

ORDIN Nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială*)

ORDONANŢĂ Nr. 137/2000 *** Republicată privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare**)

LEGE Nr. 321 / 2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0 – 12 luni

ORDIN Nr. 267/1253 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 – 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern

ORDIN Nr. 1078/2010 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

ORDIN Nr. 377/2017 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 cu modificările si completările ulterioare

ORDONANŢĂ Nr. 124 din 29 august 1998 *** Republicată privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, PARTEA a VI-a, TITLUL III Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice

-Diagnostic si tratament in peactica medicala- -L.Tiemey,S.J.McPhee,etc-ED.Stiintelor Medicale-2001

Bazele medicinei de familie,vol.I,A.Restian-Ed.Medicala BUC.-2001

Bazele medicinei de familie,vol.II,A.Restian-Ed.Medicala BUC.-2002

Bazele medicinei de familie,vol.III,A.Restian-Ed.Medicala BUC.-2002

TRATAT DE PEDIATRIE ED. 1-2021- PROF.DR. DOINA ANCA PLESCA

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile