Angajări în Primăria Ocna Mureș. Cinci posturi scoase la concurs. Condiții de participare

Primăria Ocna Mureș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui număr de cicni funcții contractuale de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Ocna Mureș, în data de 19.04.2023, ora 10:00, cu respectarea prevederilor H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, după cum urmează:

I.Aparatul de specialitate al primarului:

Compartiment Proiecte finanțate din fonduri europene externe nerambursabile

1.Consilier IA- funcție contractuală de execuție, studii superioare, normă întreagă(8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată)-2 posturi

Condiții specifice:-Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

-vechime în specialitatea studiilor-7 ani

2. Consilier debutant- funcție contractuală de execuție, studii superioare, normă întreagă

(8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată)- 1 post

Condiții specifice:- Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

– vechime în specialitatea studiilor- nu este necesară

II.Serviciul de Gospodărie orășenească:

Compartiment întreținere, reparații, dezăpezire

1.Muncitor necalificat I- funcție contractuală de execuție, normă întreagă

(8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată) -1 post

Compartiment Salubrizare Domeniul Public

1.Muncitor necalificat I- funcție contractuală de execuție, normă întreagă

(8 ore/zi, 40 ore/săptămână, perioadă nedeterminată)-1 post

Condiții specifice: -studii generale/medii

-vechime în specialitatea studiilor- nu este necesară

Condiții generale de participare:

Conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru a ocupa un post vacant, candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut la anexa nr. 2;

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de casătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru candidatii inscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

  Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. e) este prevazut in anexa nr. 3

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. Pentru candidatii cu dizabilitati, in situatia solicitarii de adaptare rezonabila, adeverinta care atesta starea de sanatate trebuie insotita de copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, emis in conditiile legii.
Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) lit. b)-e), precum si copia certificatului de incadrare intr-un grad de handicap prevazut la alin. (3) se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica cu mentiunea „conform cu originalul“ de catre secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevazut la alin. (1) lit. f) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere privind antecedentele penale. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevazut la alin. (1) lit. f), anterior datei de sustinere a probei scrise si/sau probei practice. In situatia in care candidatul solicita expres in formularul de inscriere la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului la sediul primăriei orașului Ocna Mureș, str.Nicolae Iorga, nr.27, Serviciul buget contabilitate resurse umane salarizare, în perioada 28.03.2023-10.04.2023 , de luni până joi între orele 0800-1600, vineri între orele 0800-1400.

Pentru posturile de CONSILIER testarea va consta în probă scrisă și probă interviu.

BIBLIOGRAFIA:

1.Constituția Romăniei, republicată;

2.Ordonanța de Urgență nr.57/2019 Codul Administrativ cu modificările și complectările ulterioare;

3.Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicat cu modificările și complectările ulterioare;

4.Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

5.Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

6.Legea 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, republicată, cu modificările și completările ulterioare

7.Planul Național de Redresare și Reziliență al României(PNRR) , integral, cu toate componentele.

8.Dezvoltare Urbană 2021-2027 – Programul Operațional Regional 2021-2027 .

TEMATICA:

1.Reglementări privind Constituția României,

2.Reglementări privind transparența decizională în administrația public,

3.Reglementări privind principiile generale aplicabile administratiei publice,

4.Reglementări privind atribuțiile primarului,

5.Reglementări privind atribuțiile consiliului local,

6.Reglementări privind funcțiile contractual,

7.Reglementări privind Planul Național de Redresare și reziliență al României,

8.Reglementări privind achizițiile publice.

Calendarul desfășurarii concursului pentru posturile de CONSILIER IA și CONSILIER DEBUTANT:

1. Depunerea dosarelor de concurs se face în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului , respectiv 28.03.2023-10.04.2023, ora 1600.

2. Selecţia dosarelor -în termen de două zile lucrătoarede la data de depunere a dosarelor, respective perioada 11.04.2023-12.04.2023

3. Afișare rezultate evaluare și selecție dosare: 12.04.2023 ora 1300

4. Depunere contestații la etapa de evaluare și selecție dosare : în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, 12.04.2023 ora 1600

5. Soluționare contestații și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la etapa de evaluare și selecție dosare :în termen de 1 zi lucratoare de la data publicării anunţului, 13.04.2023 ora 1200

6. Desfășurarea probei scrise : în termen de 15 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, 19.04.2023 ora 1000

7. Afișare rezultate probă scrisă :19.04.2023 ora 1400

8. Depunere contestații cu privire la rezultatele probei scrise : în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, 19.04.2023 ora 1600

9. Soluționare contestații și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba scrisă : în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, 20.04.2023 ora 1000

10. Desfășurarea interviului : 20.04.2023 ora 1100

11. Afișare rezultate interviu :20.04.2023 ora 1300

12. Depunere contestații cu privire la rezultatele de la proba interviu :20.04.2023

ora 1500

13.Soluționare contestații și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la interviu : 20.04.2023 ora 1600

14. Afișare rezultate finale : 20.04.2023 ora 1600.

15. Afișarea rezultatului final va avea loc în data de 25.04.2023 ora 1600.

Pentru posturile de muncitor necalificat I, testarea va consta în probă practică și probă interviu.

În cadrul probei practice se testează abilităţile şi aptitudinile practice ale candidaţilor în vederea ocupării posturilor şi se va desfăşura în baza unui plan stabilit de comisia de concurs care va include următoarele criterii de evaluare:

– capacitatea de adaptare;

– testarea dexterității manuale, a conditiei fizice, a răbdării;

– capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;

– indemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;

– capacitatea de comunicare;

– capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

In cadrul interviului se testeaza abilitatile, aptitudinile si motivatia candidatilor. Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua desfasurarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

– abilitati si cunostinte impuse de functie;
– capacitatea de analiza si sinteza;
– motivatia candidatului;
– comportamentul in situatiile de criza;
– abilitati de comunicare;
– initiativa si creativitate.

Calendarul desfășurarii concursului pentru posturile de MUNCITOR NECALIFICAT :

1. Depunerea dosarelor de concurs se face în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului , respectiv 28.03.2023-10.04.2023, ora 1600.

2. Selecţia dosarelor -în termen de două zile lucrătoarede la data de depunere a dosarelor, respective perioada 11.04.2023-12.04.2023

3. Afișare rezultate evaluare și selecție dosare: 12.04.2023 ora 1300

4. Depunere contestații la etapa de evaluare și selecție dosare : în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, 12.04.2023 ora 1600

5. Soluționare contestații și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la etapa de evaluare și selecție dosare :în termen de 1 zi lucratoare de la data publicării anunţului, 13.04.2023 ora 1200

6. Desfășurarea probei practice : în termen de 15 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, 19.04.2023 ora 1000

7. Afișare rezultate probă practică :19.04.2023 ora 1400

8. Depunere contestații cu privire la rezultatele probei practice : în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, 19.04.2023 ora 1600

9. Soluționare contestații și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba practică : în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, 20.04.2023 ora 1000

10. Desfășurarea interviului : 20.04.2023 ora 1100

11. Afișare rezultate interviu :20.04.2023 ora 1300

12. Depunere contestații cu privire la rezultatele de la proba interviu :20.04.2023

ora 1500

13.Soluționare contestații și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la interviu : 20.04.2023 ora 1600

14. Afișare rezultate finale : 20.04.2023 ora 1600.

15. Afișarea rezultatului final va avea loc în data de 25.04.2023 ora 1600.

Relații suplimentare la sediul Primăriei orașului Ocna Mureș, loc. Ocna Mureș, str. Nicolae Iorga, nr. 27 -Serviciul Buget Contabilitate Resurse Umane Salarizare, persoana de contact-referent I superior Cociș Ioana Rodica, telefon 0258/871217, int.215.

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,

SILVIU VINŢELER AIDA-VETURIA ONAC

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile