Angajări la Administrarea Patrimoniului Sebeș. Cinci posturi scoase la concurs. Condiții de participare

Serviciul Pubic de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba, în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână), a unor posturilor contractuale vacante de execuție, după cum urmează:

Birou Contabilitate, Buget, Salarizare/Personal, Achiziții, Gestiune – Compartiment Achiziții

Economist Specialist IA, studii superioare – 1 (un) post

Birou Administrativ

Inspector de specialitate IA studii superioare – 1 (un) post

Serviciul Întreținere si Reparații, Salubritate, Zone verzi– Compartiment Zone verzi.

-muncitor necalificat – 1 (un) post

Serviciul Întreținere si Reparații, Salubritate, Zone verzi– Compartiment Salubritate.

-muncitor necalificat – 2 (doua) posturi

Depunerea dosarului de candidatură se face la Biroul Resurse Umane cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba.

Perioada de depunere a dosarelor de concurs va fi cuprinsă între 23.03.2023 – 06.04.2023 (inclusiv), în zilele lucrătoare, între orele 07 00 – 15 00.

Dosarul de concurs va cuprinde obligatoriu documente prevăzute la art.35 din H.G. nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la H.G. nr. 1.336/2022;

copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;

copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1.336/2022;

certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Pentru a putea participa la proba scrisă, candidatul declarat admis la selecția dosarelor care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei scrise;

adeverință medicală în care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

curriculum vitae.

Documentele prevăzute la literele a), f),g), se depun în original la dosarul de înscriere la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“.

Toate documentele pentru înscrierea la concurs vor fi obligatoriu în limba română.

Documentele elaborate într-o limbă străină și care nu sunt însoțite de o traducere legalizată în limba română nu vor fi luate în considerare.

Calendarul concursului:

Afișare anunț concurs: 23 martie 2023

Depunere dosare înscriere: 23 martie 2023– 06 aprilie 2023

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției: 10 aprilie 2023

Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor: 11 aprilie 2023, ora 15 :00, la sediul Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba

Soluționare contestații și afișarea rezultatelor: 12 aprilie 2023

Proba scrisă/practica : 18 aprilie 2023, ora 10:00 la sediul Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba

Afișare rezultate proba scrisă/practica: 19 aprilie 2023

Depunere contestații probă scrisă/practică: 20 aprilie 2023 ora 15:00

Soluționare contestații proba scrisă/practica (și afișare rezultate): 21 aprilie 2023

Proba de interviu: 24 aprilie 2023, ora 10:00 la sediul Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba.

Afișare rezultate proba de interviu: 25 aprilie 2023

Depunere contestații pentru proba de interviu: 26 aprilie 2023, ora 15 :00, la sediul Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba.

Soluționare contestații proba de interviu (și afișarea rezultatelor finale):27 aprilie 2023.

Cerințe privind ocuparea posturilor:

Condiții generale:

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de art. 15 din H.G. nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau fată de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice:

– Economist Specialist IA, studii superioare – 1 (un) post, în cadrul Biroului Contabilitate, Buget, Salarizare/Personal, Achiziții, Gestiune – Compartiment Achiziții

Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior din tara sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale în domeniul Științe economice.

Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 5 ani.

Proba scrisa si interviu.

Bibliografie și tematică:

1. Legea Nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

2. Legea Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, – CAPITOLUL III Procesul bugetar, SECŢIUNEA a 3-a Prevederi referitoare la investiții publice locale;

3. Legea Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

5. Hotărârea nr. 395/2016 Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

6. Ordonanță de urgenta 57/2019 Codul Administrativ – (CAPITOLUL I Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, CAPITOLUL III Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum şi răspunderea acestuia, din TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice).

Condiții specifice:

Inspector de specialitate IA studii superioare – 1 (un) post, în cadrul Biroului Administrativ;

a) Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior din tara sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale în domeniul Științe economice.

b) Vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 5 ani.

c) Proba scrisa si interviu.

Bibliografie și tematică:

1. Legea Nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 – pentru aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 – (CAPITOLUL II- Planificarea şi pregătirea realizării achiziției publice) ;

3. Ordonanța de urgenta Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ – (CAPITOLUL I Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, CAPITOLUL III Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia, din TITLUL III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice) ;

4. Ordonanța Nr. 27/2011 din 31 august 2011 privind transporturile rutiere – (CAPITOLUL V Siguranța rutieră ) ;

5. HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

6. Legea Nr. 16/1996 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naționale;

7. Ordinul Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprie.

Condiții specifice:

Muncitor necalificat, nu se solicita studii (1 post) – Compartiment Zone verzi

Studii – nu se solicita.

Vechime în munca – nu se solicita

Proba practica si interviu.

Condiții specifice:

Muncitor necalificat, nu se solicita studii (2 posturi) – Compartiment Salubritate

Studii – nu se solicita.

Vechime în munca – nu se solicita

Proba practica si interviu.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258730148 , la adresa de

e-mail: [email protected] și pe website: spap-sebes.ro, persoană de contact: Rasinariu Mariana, având funcția de Inspector de Specialitate RU, zilnic de luni pana vineri in intervalul orar 7:00 – 15:00.

***Anunțul este afișat la avizierul instituției și postat pe website-ul instituției spap-sebes.ro.

Director,

Ordean Dorin Octavian

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile