LIVE VIDEO. Ședință ordinară a Consiliului Local Alba Iulia. 42 de Proiecte de hotărâre pe ordinea de zi

DISPOZIŢIA NR. 108 privind convocarea Consiliului local în ședință ordinară publică la data de 27 februarie 2023 Primarul municipiului Alba Iulia;

În temeiul prevederilor art. 133(1), art. 134(1) lit. ”a”, ale art. 134(3) lit. ”a” și ale art.196(1) lit. ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat ulterior,

DISPUNE :
Art.1 Convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia în şedinţă ordinară publică, pe data de 27 februarie 2023, orele 1300 , care va avea loc la sediul Primariei municipiului Alba Iulia, sala de sedinte, etaj 2, Calea Moților nr. 5 A și prin platforma online ZOOM

Art.2 Se convoacă Consiliul local al municipiului Alba Iulia cu următorul:

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Municipiului Alba Iulia

2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia, Serviciului Public „Serviciul Comunitar pentru Cadastu și Agricultură” și Serviciului Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor, în vederea promovării în grad profesional și transformării unor posturi, funcții publice, vacante, începând cu luna Martie 2023

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125 din 30 martie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia”

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 15 din 29 ianuarie 2021 privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Soluţii inovative de îmbunătăţire a eficienţei energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia” (Innovative energy efficiency solutions for the Olympic Swimming Pool – Alba Iulia) finanțat de Innovation Norway prin apelul Energy Programme in Romania – Energy Efficiency , în cadrul programului „EEA and Norway Grants 2014 – 2021”

5. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “supportinG incReasEd knowlEdge oN rEnewable eneRgy and energy efficiency in Alba Iulia”, acronim GREENER, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Programul pentru energie în România, în parteneriat cu Agenția Locală a Energiei Alba, Norsk Energi și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

6. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Resilient CLIMATE Financing and Investment Taskforces” – acronim CLIMATEFIT, finanțat în cadrul programului european HORIZON EUROPE

7. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „European regions promoting renewable energy self-sufficiency” – acronim EXPRESS, finanțat în cadrul programului european INTERREG
EUROPE 2021-2027

8. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “SHAring REnewable eneRgy through Energy communitieSacronim ShareRES”, finanțat prin Programul Interreg Europe, în parteneriat cu Consorțiul Agenției pentru Energie Extremadura – SPANIA (lider de proiect), Regiunea de planificare Riga – LETONIA, Consiliul Județean Donegal – IRLANDA, Agenția de Dezvoltare Nicosia – CIPRU, Centrul de sprijin pentru afaceri L.t.d. Kranj – SLOVENIA

9. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Alba Iulia” domnului Anghel Gheorghe

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității a Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia

11. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al Uniunii Europene pentru perioada 2023 – 2026

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia pe anul 2023 pentru activități nonprofit de interes general

13. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Renovarea energetică a clădirilor publice din Municipiul Alba Iulia – Serviciul Poliția Locală” finanțat în cadrul PNRR, Componenta 5 – Valul renovării și înfiinţarea Unității de Management a Proiectului

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a clădirilor de învățământ din municipiul Alba Iulia – Liceul Tehnologic Dorin Pavel – Corp A – Liceu” depus în cadrul PNRR, Componenta 5 – Valul renovării și înfiinţarea Unității de Management a Proiectului

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere reţele electrice de distribuţie pe strada Alcala de Henares, din Municipiul Alba Iulia”

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere reţele electrice de distribuţie pe str. Turnătoriei și str. Minerva, din Municipiul Alba Iulia”

17.Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu energie electrică ansamblu locuințe colective ANL și creșă, str. Lalelelor, nr. 97A, din Municipiul Alba Iulia”

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Alba Iulia și Biserica Evanghelică C.A. din România, Parohia Alba Iulia, în vederea realizării obiectivului de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri – unități de cult”

19.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.116/2021 privind obiectivul de investiții: ,,RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PENTRU DESCARCAREA CANALELOR COLECTOARE HC762 SI HC1134 DIN LOCALITATEA MICESTI,MUNICIPIUL ALBA IULIA IN EMISARUL NATURAL AMPOI”
20.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.395/2021 privind obiectivul de investiții: ,,RETEA DE CANALIZARE PLUVIALA PENTRU DESCARCAREA CANALELOR COLECTOARE HC762 SI HC1134 DIN LOCALITATEA MICESTI,MUNICIPIUL ALBA IULIA IN EMISARUL NATURAL AMPOI”

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social, potențial beneficiari de servicii și beneficii sociale

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2023, în vederea repartizării locuinţelor de necesitate din Municipiul Alba Iulia

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALA ȘI ÎMPREJMUIRE. AMPLASARE FOSA SEPTICA” – Municipiul Alba Iulia, Strada LUMINILOR, nr. 25, județul Alba

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal ” REGLEMENTARE ZONA PENTRU FUNCȚIUNI SPORTIVE (TERENURI DE TENIS) ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE” – Municipiul Alba Iulia, Strada PEPINIEREI, Nr. 11-15, județul Alba

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal ” MODIFICARE REGLEMENTĂRI APROBATE PRIN HCL 263/29.06.2021” – Municipiul Alba Iulia, Strada DEALUL FURCILOR, F.N., județul Alba

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal “PENTRU LOCUINȚE INDIVIDUALE” – Municipiul Alba Iulia, Strada RADNA, Nr. 2, județul Alba

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal “IN SCOPUL CONVERSIEI UNUI TEREN/ZONEI FUNCTIONALE DIN L7(ZONA CASELOR DE VACANTA) IN MI (ZONA MIXTA SITUATA IN ZONA INDUSTRIALA)” – Municipiul Alba Iulia, Strada DRÂMBARULUI, nr. 22, județul Alba

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui teren situat în municipiul Alba Iulia, str.Mărășești, nr.57 29.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru săpat groapă, a tarifului gropari, a tarifului pentru închis-deschis placă, a tarifului pentru închiriat capelă, a tarifului pentru închiriat capac frigorific, precum și a tarifului de întreținere a cimitirului, aprobate prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și modificate și completate ulterior

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 46-48, bl. ANL, et. 4, ap. 45, județul Alba

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. 1, bl. C, ap. 13, județul Alba

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 48, bl. ANL, ap. 9, județul Alba

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Livezii, nr. 46-48, bl. ANL, ap. 38, județul Alba

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr.1, bl. C, etaj M, ap. 15, județul Alba

35.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Arnsberg, nr. 3, bl. B1
36. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Detunata, nr. 10, bl. D3, sc. B

37.Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, zona Șoseaua de Centură 38.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unui imobil (drum) str. Azuga

39.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Str. Energiei, langa bloc A1

40.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Strada Samuel Micu, nr. 10, bl. E1

41.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 474/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022 – 2023, cu modificările şi completările ulterioare Consilieri locali Sandu Cornel Stelian, Filimon Marius

42.Diverse

1. Raportul de activitate nr. 18846/20.02.2023 al doamnei consilier local Nanu Dana Elisabeta

Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 – 40 sunt inițiate de către Primarul municipiului Alba Iulia.
Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1 – 41 au fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului
Alba Iulia.

Art.5 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date).

Art.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi.

Art.7 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.8 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Art.9 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art. 243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ :

− Primarului municipiului Alba Iulia
− Instituţiei Prefectului – Judeţul Alba
− Serviciului administraţie publică locală, juridic, contencios
− Afișarea pe pagina de internet a instituției www.apulum.ro
− Presă

0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest

1 Comment
cele mai vechi
cele mai noi cele mai votate
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile
trackback

[…] Citește și: „Cornul și laptele”, modificarea tarifelor în cimitirul municipal Alba Iulia, din nou … […]