Vineri, 19.11.2021, a fost organizată, de O.C.P.I. Alba, în parteneriat cu Instituția Prefectului – Județului Alba, în orașul Câmpeni, ședința de lucru comună la care au participat prefectul Județului Alba, domnul Nicolae Albu, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba, doamna Cornelia Țăran-Baba și primarii a 23 de unități administrative din zonă, respectiv Câmpeni, Arieșeni, Gârda de Sus, Scărișoara, Horea, Albac, Vadul Moților, Poiana Vadului, Avram Iancu, Vidra, Sohodol, Roșia Montană, Abrud, Ciuruleasa, Bistra, Lupșa, Bucium, Mogoș, Ponor, Sălciua, Baia de Arieș, Poșaga, Ocoliș.
Tema principală de discuție a vizat modificările legislative semnificative aduse prin Legea 264/ 2021, în special cele privitoare la procedurile de lucru aferente cadastrului sistematic, accesul online la seturile de date administrate de A.N.C.P.I., modul de întocmire a planurilor parcelare și condițiile de notare a posesiei.
Astfel, doamna director Cornelia ȚĂRAN-BABA a prezentat modificările aduse articolului 9 alineat 345) din Legea 7/1996, care majorează sumele alocate de Agenţia Naţională în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (341) şi (342) într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, care se majorează pentru terenurile situate în extravilan cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief prevăzuţi în anexele la Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. Cuantumul de maximum 84 lei + TVA/carte funciară se majorează pentru terenurile situate în intravilanul comunelor cu un coeficient de 2,6, pentru terenurile situate în intravilanul oraşelor, municipiilor şi reşedinţelor de judeţ se majorează cu un coeficient de 3,1, iar pentru terenurile situate în intravilanul localităţilor din judeţul Ilfov şi Bucureşti se majorează cu un coeficient de 3,5. Pentru imobilele situate în zonele de aplicare a Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, sumele rezultate ca urmare a majorării cuantumului de maximum 84 lei + TVA/carte funciară cu coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief în cazul imobilelor situate în extravilan sau cu coeficienţii aferenţi în cazul imobilelor situate în intravilan se majorează cu un coeficient de 1,4.
De asemenea, au fost analizate modificările aduse articolului 40, alineatele (21) și (3) din Legea 7/1996, respectiv modificările aduse art. 40, alineatele (4), (5) și (12) din Legea 7/1996 privind planurile parcelare, care prevăd că în regiunile de carte funciară care au fost supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare, cu excepţia imobilelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare, înscrierile privitoare la imobile cuprinse în cărţile funciare deschise anterior vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale prezentei legi. Pentru aceste imobile, înregistrarea în planul cadastral se va realiza printr-o documentaţie cadastrală în baza căreia se va atribui număr cadastral.
Pentru imobilele prevăzute la alin. (21) se vor deschide cărţi funciare noi în baza unei documentaţii cadastrale, cu respectarea prevederilor legale aplicabile actelor, faptelor sau situaţiilor juridice ce stau la baza deschiderii acestora, în următoarele cazuri:
înscrierea unei construcţii sau extinderea acesteia dacă a fost edificată pe două sau mai multe imobile, identificate cu număr topografic;
alipirea sau dezlipirea, efectuată în baza consimţământului proprietarului tabular exprimat în formă autentică; în acest caz, deschiderea noii cărţi funciare pentru imobilul rezultat se va realiza fără a fi necesară deschiderea prealabilă a unei cărţi funciare pentru imobilul sau imobilele care fac obiectul alipirii sau dezlipirii;
– înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul legilor de restituire a proprietăţilor funciare sau al Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat, cu modificările şi completările ulterioare, asupra întregului imobil sau asupra unei părţi care se va desprinde din acesta;
notarea posesiei în situaţia în care nu s-au efectuat înscrieri în cartea funciară în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
imobilul ce face obiectul actului sau faptului juridic supus înscrierii este format din mai multe imobile sau părţi din acestea, identificate cu număr topografic;
imobilul este situat pe raza unei alte unităţi administrativ-teritoriale faţă de cea pe care a fost deschisă cartea funciară.”
Imobilele înscrise în titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor funciare se înscriu din oficiu în cartea funciară pe baza planurilor parcelare sau de încadrare în tarla, recepţionate de către oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale.
Au fost amplu discutate și analizate condițiile de notare a posesie în cartea funciară, sub toate aspectele sale, în special modificările aduse articolului 41 din Legea 7/1996 care la alineatul stabilește că, în cadrul înregistrării sporadice, persoana interesată poate solicita notarea posesiei în cartea funciară în următoarele cazuri:
pentru imobile neînscrise în cartea funciară, în lipsa actelor de proprietate asupra acestora;
pentru imobilele înscrise în cărţile funciare din regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938, în care nu s-au efectuat înscrieri în ultimii 30 de ani anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
pentru imobilele cu privire la care s-au emis titluri de proprietate, situate în zonele foste cooperativizate şi înscrise în cartea funciară la cerere sau ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică;
pentru imobilele situate în zonele necooperativizate cu privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale, ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condiţiile art. 13 alin. (15);
pentru imobile cu privire la care a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate al unităţii administrativ-teritoriale, în cadrul procedurii de expropriere în condiţiile art. 411.”
Cu ocazia acestei întâlniri, prefectul județului Alba, dl. Nicolae Albu, le-a adus la cunoștință primarilor că a fost publicată în Monitorul Oficial al României, la data 17.11.2021, H.G.nr.1291/ 2021 potrivit căreia, în perioada 19-26 nov.2021, apicultorii pot depune la A.P.I.A cereri de acordare a ajutorului de minimis. În acest sens, le-a adresat solicitarea de a informa apicultorii din UAT-urile județului Alba cu privire la prevederile legislative și modalitatea de solicitare și acordare a ajutorului de la bugetul de stat.
Prin participarea reprezentanților tuturor primăriilor invitate s-a arătat interesul crescut pentru organizarea și pe viitor a unor astfel de ședințe de lucru care au evidențiat problemele concrete cu care se confruntă primarii la nivel de U.A.T și măsurile ce se impun a fi luate pe viitor pentru a veni în sprijinul lor.
0 0 Voturi
Article Rating
Aboneaza-te
Notificare
guest
0 Comments
Raspunsuri in text
Vezi toate comentariile